In hoofdstuk 10 - Technische wonderen voor de Eeuw van Christus - van het boek "De volkeren der aarde door gene zijde bezien"  (in het engels vertaald als "My revelations to the peoples of the earth 1947") wordt het directe stem apparaat aangekondigd.

HET DIRECTE STEMAPPARAAT.

Het instrument, waarmede ik u allereerst verbinden wil, is niet veel groter dan uw radiotoestel. Het vangt onze gedachten op en geeft deze aan u door. De gevoelige organen van het grote instrument leven erin. Het wordt elektrisch gevoed en u behoeft straks niets anders te doen dan het contact aan te brengen en af te wachten. Dan spreekt "Gene Zijde" door een technisch instrument tot de mensheid en wel door het aanstippen van letters, waaruit u zinnen kunt opbouwen.


Als het instrument ingeschakeld is, de aanwezigen gereed zijn en rondom het instrument hebben plaatsgenomen, mooie muziek de vereiste trillingen heeft geschapen, dan geschiedt het, dat wij tot u spreken. Gene Zijde manifesteert zich zonder daarbij de menselijke krachten van een medium van node te hebben, wij stellen ons in op de spiraal, die in het onderste gedeelte van het toestel bevestigd is.

Deze spiraal is zeer gevoelig en neemt, als wij ons daarop concentreren, dadelijk en zonder falen onze gedachten over. Zij komt in beweging en tikt de letters van het alfabet aan, dat op een schaal eveneens onder het toestel is aangebracht. De toeschouwers lezen de letters, die boven in het toestel zijn bevestigd en door lampen verlicht worden, zodat het hen makkelijk valt de letters tot zinnen te vormen.

Gelijk uw hartcartogram legt dit instrument onze gedachten vast, dadelijk in letters omgezet, zodat gij ons willen en denken nauwkeurig kunt volgen. Door een technisch wonder zijn dan twee werelden geestelijk verbonden, de aardse wereld en het leven na de dood. Dit zal een van de wijzen zijn, waarop wij u van ons bestaan overtuigen. Dan spreken de meesters van Israël tot u en nemen zij de ontwikkeling van het aardse bewustzijn ter hand.

Reeds is een aards geleerde zover, dat zijn instrument de menselijke gedachten kan opvangen en registreren. Nog is hij niet in staat de gedachten uit onze wereld vast te leggen. De kloof tussen uw en ons leven moet overbrugd worden. Uw gedachten immers zijn aards, stoffelijk geladen, de onze astraal ijl, uw uitgezonden gedachten zijn dus zwaarder dan de onze, zij gingen door uw organisme en zijn stoffelijk bezield. Onze gedachten daarentegen zijn van de zwaartekracht ontdaan, ze zijn te ijl om door zijn instrument te worden opgevangen.

Hij mist nog de lampen, die het vermogen bezitten onze aura en onze gedachten te verdichten, zodat wij de halfstoffelijke wereld binnentreden. Deze gevoelige lampen zullen hem door weer andere uitvinders worden geschonken. Velen zullen hem helpen, allen werken voor één doel, al behoren zij tot verschillende volken: allen dienen Israël.

Zijn opvolger zal zijn vinding vervolmaken. Dan zult u prachtige, geestelijke zittingen beleven, waartoe dan geen mediums meer nodig zijn, het technische instrument schakelt het levende instrument volkomen uit, zodat geknoei niet meer mogelijk is! Uw charlatans kunnen dan een ander baantje gaan zoeken. Leugen en bedrog hebben op dit gebied Gods wetten overschreden en het "Eeuwig Leven" te lang bezoedeld. Dan spreekt een meester tot u en vertelt u van zijn eigen leven en over de wijze, waarop u zijn afstemming kunt bereiken. Deze meesters zullen uw zittingen leiden en u geestelijk voedsel geven.

Voor ons is dit technische instrument volmaakt, daar het alleen door ónze concentratie zal kunnen werken. Uw parapsychologen echter zullen desondanks aanvoeren, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat het instru-ment tot werking komt door telepathie, door gedachtenoverdracht van de aanzittenden. Immers, zo zullen zij zeggen, wie van de aanzittenden is vrij van gedachten, wie kan zich volkomen leegmaken?

Niemand kan dat. Zover zijn uw parapsychologen gekomen, zij deden bittere ervaringen op tijdens hun onderzoekingen. Zij moeten geen bedrog meer en blijven dus kritisch. En dit is nodig, wij willen niets liever! ‘Het instrument spelt, maar wie zegt ons, dat Gene Zijde spreekt? Door niets wordt vastgesteld, dat het waarlijk een geest is, die u die gedachten doorgeeft.’

Zo zal de parapsycholoog op ons instrument reageren. En desondanks zullen wij het aan de Aarde schenken. Wij toch overzien, hoe het voor velen een zegen zal blijken! Uw wetenschap zal het bestaan van onze wereld eerst aanvaarden door het instrument waarover ik thans ga spreken, het instrument van de "directe stem"’, hetwelk haar voor zulke onloochenbare bewijzen zal stellen, dat het hoofdbuigen moet volgen. Door het instrument van de directe stem dat van een geheel andere constructie is, spreken wij eveneens tot u, maar nu – de naam zegt het al – hoort u ons eigen stemgeluid. Het verschijnsel van de directe stem is al op Aarde bekend, het werd tot nu toe tot stand gebracht door de krachten van het medium. Dit gaf dan zijn aura af, waarna deze verdicht werd.

U ziet het, alweer is er sprake van verdichting, thans van de aura van een megafoon, een trompet en van de aura van het medium, waarna u onze stemmen hoort. Tal van bewijzen hebben wij langs deze weg aan de Aarde kunnen geven. Vele mediums zetten zichzelf voor het totstandkomen van dit wonderlijke gebeuren in en beleefden tal van verschijnselen, zoals materialisaties, dematerialisaties, apports en levitaties.
In een volgend boek hoop ik dit verschijnsel nader voor u te ontleden.

Mij gaat het thans alleen om het nieuwe technische wonder. In het midden van het toestel is een ruimte, waarin de levensaura wordt verdicht, zoals wij zulks bij het genezende instrument hebben leren kennen. De gevoelige instrumenten, die hier zijn ondergebracht, geven ons die krachten. Er stromen wolken uit het toestel, zij zijn gelijk de nevelen van voor de schepping. U weet nu, dat Gene Zijde in aantocht is. Weldra hoort u onze stemmen. Als de natuur te verdichten is, moet het tevens mogelijk zijn, de menselijke stem te verstoffelijken. De verdichting van het protoplasma gaf ons die mogelijkheid. Onze stemmen zijn te beluisteren als door uw radio. Niets is aan ons stemgeluid veranderd, onze geliefden zullen ons terstond herkennen.

Als dit apparaat op Aarde komt, neemt de Staat het in eigen hand. Het zal niet te koop zijn, geestelijke wonderen zijn met geld niet te bemachtigen. Het directe-stemwonder zal het bezit zijn van de gehele mensheid. Het is het geschenk van Christus aan het volk van Israël.

Het zal als technisch instrument iedere gevoelsgraad overtuigen! De parapsychologen zullen al hun twijfels er door opgelost zien. En ook de kerken zullen overtuigd worden en tot aanvaarden komen. Nu spreken de bewuste meesters van Gene Zijde tot de volken der Aarde. De kerken en haar volgelingen ontvangen geestelijk voedsel uit onze wereld en krijgen een beeld van Gods Scheppingsplan, hetwelk zo alomvattend en machtig is, dat zij hun in de eeuwen aangehangen, onvolkomen begrippen hieromtrent, geredelijk verwerpen. Wetenschap en kerk betreden hand in hand het "‘Koninkrijk Gods".

Nu is er waarlijk eenheid op Aarde! Straks kom ik nog op dit machtige technische wonder terug. Wij willen nu eens zien, wat er intussen op Aarde is geschied.

Jozef Rulof.